Onze geschiedenis

Het concept van de Voedselbanken werd in 1967, in de USA, uitgedacht door John Van Hengel. In dat jaar ontmoet hij een weduwe, moeder van tien kinderen, die voedselresten zoekt in de vuilnisbakken van een kruidenierswinkel. Hij helpt haar bij het zoeken en vindt verschillende producten die nog perfect eetbaar zijn.

John Van Hengel start dan met een strijd tegen honger en voedselverspilling en overtuigt de kruideniers om hun overschotten af te staan, in plaats van ze weg te gooien. Zo ontstond de eerste Voedselbank. Later wordt het concept toegepast in Canada, in Europa en eind 1985 ook in België.

Vandaag telt België negen Voedselbanken, overkoepeld door de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB), die op haar beurt lid is van de Europese Federatie van Voedselbanken (EFVB) die 24 landen vertegenwoordigt. De EFVB staat voortdurend in contact met het “Global Foodbanking Network” (GFN) in de USA.

 

Het handvest

Werking

De Voedselbanken verwerpen de primauteit van het geld; zij streven naar een actieve en verantwoorde solidariteit zonder onderscheid van afkomst, tendensen, taal, filosofie of ras. De Voedselbanken hebben geen enkele politieke of commerciële binding.

In dit opzicht wordt hun werking verzekerd door:

 • schenkingen van materieel voor de werking van de Voedselbanken
 • het ten laste nemen van werkingskosten door derden
 • de participatie van verenigingen.

Animatie

De Voedselbanken rekenen hoofdzakelijk op de inzet van vrijwilligers. Zij staan ten dienste van caritatieve verenigingen van alle gezindten.
Op die manier zijn zij een voorbeeld van menselijke solidariteit zonder grenzen.

Food bank

Bevoorrading

Met strikt naleven van de voorschriften inzake voedselveiligheid, beoogt de actie “bevoorrading” de recuperatie :

 • van landbouwoverschotten
 • van overproductie in de voedingssector
 • of van niet meer verhandelbare levensmiddelen
 • van overschotten in kantines en horecazaken
 • de levensmiddelen die door het Europees Fonds voor hulp aan Minstbedeelden (FEAD) ter beschikking worden gesteld.

Maar ook:

 • de inbreng door het grote publiek, onder de vorm van voedselinzamelingen in supermarkten, scholen , enz.

Verdeling

Voedselbanken zijn verenigingen die ten dienste staan van andere verenigingen die strijden tegen honger en sociale uitsluiting. Deze lokale caritatieve verenigingen zijn aangesloten bij een Voedselbank en moeten aan precieze criteria beantwoorden. Voedselhulp wordt verstrekt aan personen die zich in een nijpende of chronische noodsituatie bevinden. Deze hulp moet gepaard gaan met een sociale begeleiding die zich verzet tegen elke vorm van uitsluiting. Het begrip” voedselhulp” mag niet verward worden met “volledige voeding”, omdat de Voedselbanken slechts kunnen uitdelen wat ze gekregen of ingezameld hebben.

De voedselhulp wordt aan de minderbedeelden verstrekt:

 • hetzij onder de vorm van voedselpakketten
 • hetzij met maaltijden opgediend in “sociale restaurants”
 • hetzij met maaltijden, “gedeeld brood” genoemd, in kleine ontvangstruimten.
 

 

 

Onze opdracht

Het essentiële doel van de Voedselbanken bestaat erin voedselhulp te verstrekken aan minderbedeelden en tegelijkertijd strijd te voeren tegen honger en voedselverspilling.

In België zijn er duizenden personen die honger lijden, terwijl er anderzijds dagelijks tonnen nog verbruikbare levensmiddelen in de vuilnisbak terechtkomen.

Om verspilling te voorkomen, recupereren de Voedselbanken een deel van deze voedseloverschotten om ze ter beschikking te stellen van de minstbedeelden onder ons.

Onze waarden

Geen voedselverspilling

Regelmatig worden een hele reeks producten weggegooid of vernield, hoewel ze nog perfect verbruikbaar zijn. Onze taak bestaat erin de voedingsbedrijven te overtuigen om deze producten af te staan en zo honger en voedselverspilling te bestrijden.

 

Kosteloosheid

De personen die wij helpen, beschikken meestal over beperkte financiële middelen; Daarom delen wij alle ingezamelde producten gratis uit.

 

Billijkheid

Wij menen dat iedereen recht heeft op gezonde voeding. Daarom verdelen wij alle door ons ingezamelde producten op billijke wijze en zonder enige discriminatie.

Histoire

 

Cijfers over de negen Voedselbanken - 2019

 • 327 onbezoldigde vrijwilligers + 29 sociale contractuelen
 • 17.936 ton ingezamelde levensmiddelen
 • 618 aangesloten caritatieve verenigingen
 • 168.476 geholpen minderbedeelden
 • 56.498.400 uitgedeelde maaltijden
 • 0,166 euro/kg werkingskosten.
Carte

 

Bevoorradingsbronnen in België – 2019